Alături de alți 87 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, aflate în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, către asociaţiile şi fundaţiile cărora aceste spaţii le sunt închiriate, nu este reglementată de un set de norme clare, cu o prezentare centralizată într-un act normativ specific, remarcându¬se în acest sens o lipsă în plan normativ cu consecinţe negative sub aspectul raporturilor dintre unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile private în cauză, precum şi în ceea ce priveşte valorificarea spaţiilor in discuţie.
Prin urmare, se observă un real blocaj în ceea ce priveşte vânzarea acestor spaţii comerciale, in special datorită carenţelor actelor normative, iar bugetul statului şi bugetele locale au fost private de importante surse de venituri.
Reglementarea propusă creează un cadru legal care reglementează de o manieră unitară şi clară probIema mai sus ridicată, în vederea optimizării valorificării clădirilor aflate in patrimoniul privat al unităţilor administrativ¬teritoriale.
in prezent asociaţiile şi fundaţiile, sunt ultimele persoane juridice care deţin în chirie bunuri imobile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează conform scopului activităţii lor. Societăţile comerciale, partidele politice şi alte persoane juridice de drept privat, cu excepţia asociaţiilor şi fundaţiilor şi-au putut cumpăra spaţiile inchiriate, conform normelor legale.
Reglementarea propusă permite vânzarea spaţiilor închiriate asociaţiilor şi fundaţiilor prin negociere directă cu acele asociaţii şi fundaţii care le folosesc în baza unui contract de inchiriere, sau prin licitaţie publică cu strigare, inclusiv a părţilor din spaţiu deţinute de alte persoane, în anumite condiţii speciale. Sunt prevăzute şi facilităţi la achiziţionarea acestor spaţii, cum ar fi posibilitatea achitării preţului în rate.
Iniţiativa legislativă oferă posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a legii inclusiv imobilelor situate în zona de protecţie a unui monument istoric. Raţiunea propunerii legislative este evidentă: instituţiile care închiriază astfel de spaţii sunt reticente de a face, în calitate de chiriaşi, investiţii costisitoare deşi tocmai acele clădiri necesită, de cele mai multe ori, din cauza vechimii lor şi a importanţei arhitecturale, efectuarea unor astfel de cheltuieli.
Mai mult, unităţile administrativ-teritoriale nu pot aloca, din cauza restricţiilor bugetare, sumele necesare, ceea ce de foarte multe ori conduce la

degradarea acelor clădiri, care, astfel, nu mai prezintă interes nici pentru eventualii chiriaşi, care refuză ocuparea lor, ceea ce conduce la scăderea contravalorii chiriei, etc. Totodată, datorită stării tehnice şi uneori a poziţiei unor imobile, statul sau unităţile administrativ-teritoriale nu le pot exploata pe criterii de eficienţă econornică.
Intre imobilele ce fac obiectul prezentei legi există spaţii în clădiri în care se găsesc şi apartamente având un alt regim juridic (spre exemplu, de locuinţă), situaţie care se refiectă în dificultatea administrării în comun, respectiv a asigurării utilităţilor comune, precum şi în aplicarea unor tarife ale chiriei diferenţiate intre ocupanţii imobilului respectiv, probleme care sunt generatoare de litigii.
in vederea recuperării debitelor provenite din chiriile neachitate se instiuie obligaţia ca orice persoană care doreşte să achiziţioneze un imobil ce face obiectul prezentei legi să nu aibă debite faţă de stat rezultate din chirii pentru spaţiul respectiv. Pe de altă parte, sunt foarte greu de administrat, în acest moment, imobilele care sunt Inchiriate, pe de o parte, persoanelor fizice, şi pe de altă parte persoanelor juridice, şi este, în permanenţă, greu de determinat şi mai ales de recuperat cheltuielile comune.
De asemenea, există spaţii care sunt sub contracte de închiriere, la care beneficiarii au efectuat investiţii şi solicită reducerea chiriei, motivând situaţia actuală a pieţei imobiliare. Reducerea chiriei ar face, însă, exploatarea acestor imobile nerentabilă, dar din motivul că nu se operează reduceri ale chiriilor există situaţii in care chiriaşii au renunţat la spaţiile pe care le ocupau şi au preferat ca pentru o chirie similară ca valoare să închirieze spaţii în clădiri special amenajate ca birouri, profitând de situaţia actuală a pieţei şi fluctuaţiile regăsite la nivelul cererii şi a ofertei. Prin urmare, imobilele părăsite de chiriaşi nu mai aduc în prezent venituri, ci numai pierderi (intreţinere, utilităţi, pază).
in consecinţă, o soluţie pentru stoparea acestor cheltuieli care, de cele mai multe ori, nu sunt acoperite de venituri, sau a căror exploatare economică nu aduce un rezultat pozitiv, ar fi vânzarea acestora şi crearea de fonduri băneşti, inclusiv pentru dezvoltare, pentru modernizarea, reabilitarea, dotarea bazei materiale administrate de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, afiată în domeniul public sau privat al statului.
in modalitatea propusă de acest proiect de lege, spaţiile în discuţie vor ajunge să fie corespunzător renovate şi amenajate, iar bugetul statului şi bugetele locale vor beneficia de importante sume de bani, rezultate nu doar din vânzarea imobilelor, dar şi din impozitul pe clădiri. Toate aceste sume vor f, Intotdeauna, mai mari decât ceea ce s-ar putea obţine din chirie.
Legea stabileşte termene scurte şi proceduri simple pentru procesul de vânzarea a spaţiilor comerciale în discuţie, prin intermediul unor etape clare,

3
transparente şi care să garanteze respectarea intereselor şi a drepturilor tuturor părţilor implicate.
Mai mult, legea reglementează şi vânzarea terenurilor aferente
respectiv concesionarea ceior care nu este indicat a -11 vândute. Pentru celelalte terenuri, însă, apreciem ca necesară trecerea lor din domeniul public în domeniul privat al statului şi vânzarea acestora către cumpărătorii construcţiilor aferente, demers care are ca scop direct casarea acestora deoarece, după înstrăinarea imobilului amplasat pe suprafaţa lor, nu mai pot fi exploatate rentabil din punct de vedere economic.
Proiectul de lege este în concordanţă cu dispoziţiile constituţionale care incurajează iniţiativa privată în domeniile de interes public în care activează asociaţiile şi fundaţiile. Necesitatea îmbunătăţirii cadrului juridic este impusă de motivele de mai sus, datorate în mare măsură reglementărilor cvasiinexistente, incoerente şi interpretabile.
Faţă de cele de mai sus a fost elaborat proiectul de lege privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a sta-tului, aflate in administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, inchiriate asociaţiilor şi fundaţiilor, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților