Alături de alți 44 deputați și senatori am semnat propunerea legislativă privind promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole mici şi mijlocii. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

În actualul context economico-social una dintre categoriile cele mai defavorizate o reprezintă tinerii. Majoritatea, indiferent de gradul de pregătire profesională, se găsesc 1n situaţia de a nu avea un loc de muncă, rata de şomaj, mai ales in rândul tinerilor, fiind una foarte mare.
Astfel, considerăm că este necesar să se impună un cadru legislativ care să permită accesul mai uşor al tinerilor, în special şi a populaţiei rurale, în general, la o viaţă decentă, încurajând astfel aceste categorii sociale să înceapă o afacere, în condiţii avantajoase, cu sprijin din partea statului.
Prin promovarea acestei propuneri legislative se doreşte, de asemenea, reabilitarea satului românesc, o ameliorare demografică, unul dintre aspectele importante fiind atragerea celor care au plecat să muncescă 1n străinătate sau la oraşe.
Propunerea legislativă vizează stabilirea cadrului legal pentru promovarea investiţiilor 1n agricultură prin facilitarea accesului la construirea şi / sau extinderea / modernizarea exploataţiilor agricole mici şi mijlocii, ‘in condiţiile contractării de credite garantate de stat, care pot fi acordate ‘in completarea finanţărilor nerambursabile obţinute in cadrul unor măsuri şi programe naţionale de dezvoltare rurală.
Fondul de garantare a Creditului Rural S.A I.F.N. este structura menită să emită garanţii în numele şi 1n contul statului, 1n favoarea băncilor care acordă credite.
Considerăm câ propunerea legislativă va fi benefică mai ales pentru tineri, dar şi pentru intreaga populaţie, fiind astfel create noi locuri de muncă. Practic, înfiintarea de mici ferme de producţie va fi şi o masură de reducere a evaziunii fiscale, ‘incercându-se totodată fiscalizarea comerţului cu produse agroalimentare.
În aceste condiţii, considerăm că este necesar ca statul să sprijine preponderent pe cei care provin din mediul rural, dar şi din cel periferic urban, creându-se astfel locuri de muncă pentru aceştia.
Poate beneficia de prevederile acestei propuneri legislative persoana fizică sau persoana juridică, inclusiv grupul de producători, infiinţat şi recunoscut in condiţiile legii, precum şi orice asociere în agricultură, chiar fără personalitate juridică constituită potrivit legii, al cărei obiect principal de activitate se realizează in cadrul unei exploataţii agricole ale cărei produse sunt destinate comercializării.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților