Alături de alți 54 deputați și senatori PNL am semnat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale art.74 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Redăm mai jos expunerea motivelor care au stat la baza acestei inițiative:

Intrarea în vigoare a modificărflor Codului fisca1 privind impozitarea veniturflor agricole a evidenţiat o serie de deficienţe care pun sub semnul intrebării capacitatea ANAF de a colecta aceste sume şi un risc real ca cetăţenii să comită, fară voie fapte cu caracter penal. Aşa cum este fonnulată legea actuală -obligă producătorul agricol să se deplaseze la Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice, unde să completeze un formular privind impunerea veniturilor realizate din agricultură. Ulterior, ANAF calculează impozitul datorat şi cetăţeanul trebuie să revină, pentru a lua la cunoştinţă de sumele datorate, după care contribuabilul vine incă de două ori la sediul judeţean a1 ANAF pentru a plăti, în două tranşe sumele datorate.
Practica curentă a arătat că nici cetăţenii şi nici angajaţii primăriilor nu sunt la curent cu aceste proceduri. Procedurile sunt extrem de complicate, necesitând patru drumuri la ANAF şi mai ales completarea unor declaraţii de impunere. in plus, mai este necesară procesarea acestor declaraţii de către angajaţli ANAF. Toate aceste impedimente ne conving că cetăţenii nu vor fi stimulaţi să plătească aceste impozite şi prin efectul legii vor fi predispuşi, din necunoaştere, să încalce legea.
Al doilea element care este de natură să conducă la eşecul acestei impozitări este colectarea, în totalitate, a sumelor spre bugetul de stat. Aceasta va face ca unităţile administativ teritoriale să fie complet dezinteresate în colectarea acestor sume. Pe de a1tă parte, această prevedere actuală a OG 8/2013 este în contradicţie cu art. 32 din Legea 273/2006 modificată şi completată. 5i nu in ultimul rând, colectarea in totalitate la bugetul de stat fnca1că principiile autonomiei locale care presupune şi participarea la colectarea şi folosirea veniturilor rezultate din munca cetăţenilor.
Iniţiativa PNL propune modificarea OG nr 8/2013 in sensul simplificării

procedurilor de impunere şi colectare a impozitului pe venitul agricol şi in sensul modului’in care se distribuie sumele colectate.
Astfel decizia de impunere precum şi colectarea sumelor se fac la sediul unităţii administrativ teritoriale Primărie. Decizia de impunere se face, pentru activităţile supuse impozităru, în baza datelor emise de APIA, pentru activităţile pentru care producătorii au primit efectiv subvenţii. Pentru activităţile agricole care nu fac obiectul subvenţiei, dar sunt impozitabile, decizia de impunere se ia de unitatea administrativ teritorială baza certificatelor de producător emise. in acest fel, impozitarea se face doar pentru acele activităţi agricole care nu au caracter de subzistenţă Prin aceasta se simplifică la maxim procedura de impunere şi calculare a sumelor datorate.
Sumele colectate se distribuie conform art 32 din Legea nt 273/2006 privind finantele publice locale, ceea ce asigură respectarea principiilor autonomiei locale, a pricipiilor dezvoltării annonioase a tuturor zonelor ţării.
Având in vedere argumentele prezentate mai sus, vă înaintăm spre dezbatere şi adoptare prezenta propunere legislativă.

– Expunere preluată de pe site-ul Camerei Deputaților